Hardware &software >>

บริการวางแผน ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในองค์กร เป็นการบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างงาน

Network >>

บริการวางแผน ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายในองค์กร เป็นการบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างงาน

data center >>

บริการออกแบบปรับปรุง(Renovate) วางระบบ และให้บริการบำรุงรักษาห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) สำหรับหน่วยงาน

cctv >>

จำหน่าย และติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบเดินสายและไร้สาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Video conference >>

จำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยทีมช่างผู้ชำนาญ 

 

UPS >>

จำหน่าย พร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

Maintenance Air Conditioning Systems >>

บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์ภายในห้อง Data Center รวมไปถึงระบบแอร์ภายในอาคารโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

Meteorology Instrument >>

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorology Instrument) นำเข้าจากต่างประเทศ

MAINTENANCE SERVICE AGREEMENT >>

บริการ Preventive&Corrective Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้