Maintenance Service Agreement

.

Maintenance Service Agreement
Maintenance Service Agreement หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า MA คือ บริการดูแลและบำรุงรักษา อาทิเช่น อุปกรณ์เครือข่าย Network เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องลูกข่าย (Client) หรือ Workstation ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่ายให้ถูกต้องและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งอาจก่อปัญหาได้ เช่น Virus Computer และยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร

Maintenance Service Agreement สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. บริการ Preventive Maintenance เป็นการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงเกณฑ์กำหนด เช่น เมื่อครบจำนวนครั้งของการทำงาน เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดโอกาสขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปมักจะดำเนินการตามระยะเวลาที่แน่นอน ส่วนมากมักจะเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมักจะพบว่าเป็นการบำรุงรักษาที่เกิดจากความจำเป็นสำหรับอุปกรณ์บางส่วน ในขณะที่อุปกรณ์บางส่วนจะได้รับการบำรุงรักษา ที่ไม่เพียงพอในทางปฏิบัติระยะเวลาในการบำรุงรักษาแบบป้องกันของอุปกรณ์แต่ละตัวนั้น จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานสภาพแวดล้อมตลอดจนอายุของอุปกรณ์นั้นๆ

2. บริการ Corrective Maintenance เป็นการบำรุงรักษาที่จะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย ซึ่งถ้าการขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ หรือต่อขบวนการผลิต การแก้ไขก็มักจะดำเนินการในภายหลัง โดยจะมีการเตรียมการต่าง ๆ ทางด้านกำลังคน วัสดุ และเครื่องมือไว้พร้อมกับการวางแผนเพื่อนำอุปกรณ์นั้นออกมาเพื่อแก้ไขในจังหวะโอกาสที่เหมาะสม แต่ถ้าการขัดข้องหรือชำรุดเสียหายนั้นมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้นหรือต่อกระบวนการผลิตแล้วการแก้ไขจะต้องดำเนินการในทันที ซึ่งมักจะต้องใช้กำลังคนและเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากกว่าการแก้ไขที่สามารถวางแผนได้

การบริการจากบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น เป็นการรับประกันอุปกรณ์ต่อจากผู้ให้บริการเดิมที่หมดประกันไปแล้ว ในรูปแบบของสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบไอทีต่างๆทั้งระบบ  ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัทฯ และอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยการเชื่อมต่อระบบ VPN ของลูกค้าและแก้ไขให้ได้ทันที ซึ่งมีความรวดเร็วและปลอดภัยสูง นอกจากนี้เรายังมีพนักงาน On – Site  ที่สามารถให้บริการลูกค้าที่หน้างานได้ทันทีที่เกิดปัญหา ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจ้างฝ่าย IT ในบริษัทของลูกค้า

บริการของเรามีลักษณะดังนี้

 • มีกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างงานและให้บริการ
 • มีการส่งพนักงานเข้าบริการตรวจเช็คอุปกรณ์เป็นประจำทุกเดือนที่ของท่าน หรือบริการบำรุงรักษาที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเมื่อถึงเกณฑ์กำหนด
 • มีพนักงานคอยรับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ หรือแจ้งปัญหาผ่านระบบ E-Service ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการและแก้ไขปัญหารวดเร็ว ภายใน 4-6 ชั่วโมง กรณีฉุกเฉินในกรุงเทพและปริมณฑล

ขั้นตอนการให้บริการของเรา

บริการติดตั้ง

 • บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าไปจัดทำทะเบียนประวัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ลงไว้ในสัญญาจ้าง
 • บริการติดตั้งหรือถอดถอนโปรแกรมการใช้งานทั่วไป อย่างเช่น Microsoft Office, PDF เป็นต้น
 • บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

บริการแก้ไข/ซ่อมบรุง

 • บริการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software และระบบเครือข่าย
 • ดูแลและติดตามงานในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดความเสียหาย และจำเป็นต้องส่งซ่อมที่ศูนย์ซ่อม
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สะอาดอยู่เสมอ

บริการป้องกัน

 • กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมอัพเดทโปรแกรม
 • ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายตามตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการเพื่อลดโอกาสขัดข้องหรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน

บริการให้คำปรึกษา

 • บริษัทฯ มีพนักงานคอยให้คำปรึกษาในการสั่งซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายเพิ่มเติม
 • มีพนักงานคอยตอบคำถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของระบบต่างๆ
 • จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานของระบบ หรือรายงานตามงวดงานเพื่อให้หน่วยงานเก็บไว้เป็นข้อมูล หรือนำเสนอต่อผู้บริการ

ข้อดีของการบริการ Preventive & Corrective Maintenance

1.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจ้างพนักงานมาดูแลระบบเอง
2.ให้บริการได้รวดเร็วสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3.สามารถกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบได้อย่างแน่นอน
4.มีพนักงานของเราจัดทำรายงาน รวมทั้งคอยรายงานปัญหาให้ลูกค้ารับทราบ และแนวทางป้องกันความเสี่ยง โดยหน่วยงานไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเอง

การขอใบเสนอราคา

 • แจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หรือหน่วยงาน ชื่อโครงการ(ถ้ามี) อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ
 • แจ้งรายละเอียดของระบบที่ต้องการให้เราบำรุงรักษา หรือระบบที่ต้องการให้เราดูแล(พอสังเขป) พร้อมแนบรูปถ่าย(ถ้ามี)
 • ส่งรายละเอียดมาได้ 3 ช่องทางได้แก่
  • ทางอีเมล์ service@itbtthai.com
  • ทาง Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  • หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง
 • หากไม่สะดวกตามช่องทางข้างต้น ท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่ เบอร์ 02-1014461 หรือ สายด่วน 091-7598087
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประเมินราคา และแจ้งกลับภายใน 3-7 วันทำการ

  มาตรฐานที่บริษัทได้รับ
  Contact Us

  บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ที่อยู่ : 170/372 หมู่ 1 ตำบลบางคูวัด
  อำเภอเมืองปทุมธานี
  จังหวัดปทุมธานี 12000
  Tel/Fax : 02-1014461
  Hotline 24 ชม. : 091-7598087
  Email : service@itbtthai.com
  Line ID : @itbtthai (มี @ ด้านหน้า)
  Fanpage : ITBT Technology Solutions System

  office hours

  วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์
  ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  – คุยกับทีม IT Support  By AI  ITBT

  DBD Registered

  Copyright 2020 © ITBT Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Allow All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save